Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Elektromos Kapu Kft  adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezettek ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  az az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                          Elektromos Kapu Kft

Székhely:                                        3664 Járdánháza Ady Endre út 27/A

Weblap:                                          www.elektromos-kapu.hu

Kapcsolattartás:                            Harsányi Ágnes

Telefon:                                          06-70-314-0482

E-mail:                                            elektromoskapukft@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő:             az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles                                                          adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek:               amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti címen megtalálja elérhetőségeinket. Irásos válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                            adatfeldolgozó igénybevétele nem történik

Külföldi adattovábbítás:              nem történik külföldre továbbítás

Adakezelési célok (KIVÁLASZTANDÓ)

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. a) Kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 4. d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 5. e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 6. f) vagyonvédelem, személyi biztonság;
 7. g) belső adminisztráció megkönnyítés;

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok

 1. a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk
 2. b) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 3. c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 4. d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) ponte) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a pont.           Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló              adatbázis létrehozása, profilalkotás nem  történik.

Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a XX e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását       követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 1. a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. d) az adat kezelésének korlátozása;
 5. e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)